คณะกรรมกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

  

▼ ที่ปรึกษากองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

อธิการบดี

 

ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘

นางจิตมากร รอบบรรเจิด

อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

▼ คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ประธานคณะกรรมการ

ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองประธานคณะกรรมการ

ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากลยุทธ์การตลาด

และองค์กรสัมพันธ์

รองประธานคณะกรรมการ

57

รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์

กรรมการ

ผศ.ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์

ผอ.สำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

58

59

 60

นายธนวัฒน์  พูลเขตนคร

ผอ.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

กรรมการ

 

ผอ.สำนักหอสมุด 

กรรมการ

นางสมพิศ  ทองสุก

ผอ.กองกิจการนิสิต

กรรมการ

รศ.ดร.บุญญา เพียรสวรรค์

กรรมการ

นางสุเพ็ญ ทาเกิด

กรรมการ

นางสาวชัญฐิกา สุวรรณิน

กรรมการ

61

 

นางศิริวรรณ  นาเอก

กรรมการ

 

นางสาวอริยา ศรีสมเพ็ชร

กรรมการ

นางสาวบุณย์สุภางค์ สุวรรณเนศ

กรรมการ

 

นางสาวกาณจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา

กรรมการ

นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง

กรรมการ

นายนภดล ศรีสว่าง

กรรมการ

45

นายประกาศิต นทีประสิทธิพร

กรรมการ

นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์

กรรมการ

นางจีรพรรณ ชาติวรรณ

รักษาการในตำแหน่ง

ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

   

นางสาววันวิภา สายหยุด

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609