งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

▼ ที่ปรึกษางานศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

อธิการบดี

 
     

 

 

 

▼ ผู้บริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
     

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

รองอธิการบดี

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223