บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

jeerapan

 

นางจีระพรรณ  ชาติวรรณ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการแนะแนว รหัส 45

 

e-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 8662

 

 

งานกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

  

 

 นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง

  

 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 1211

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี อิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 1211

 

 

 

งานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

 

 prakasit

 นายประกาศิต นทีประสิทธิพร

 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

e-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.โทร. 1211

 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609