บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

jeerapan

 

นางจีระพรรณ  ชาติวรรณ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการแนะแนว รหัส 45

 

e-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 8662

 

 

งานกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

                                                            

 

                                                                           นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง

  

                                                                        ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร 

            

                                                                    ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รหัส 46

 

                                                                        ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

                                                              e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 8660

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี อิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ

 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี

 

สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร รหัส 52

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 8661

 

 

 

งานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

 

 prakasit

 นายประกาศิต นทีประสิทธิพร

 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี

 

 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 49

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


       e-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.โทร. 8609

 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609