บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 pronpam

 

 

นางสาวพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ

 

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ 0-5596-1225

 

 

 

หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
 

  

 

 นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง

  

 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

โทร. 0-5596-1225

 

 

 

 

หน่วยพัฒนาศิษย์เก่า

 

 

chatachupan

 

 

นางสาวจุฑาชูพันธ์  สุขเกษมทวีโภค


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทร. 0-5596-1225

 

 

 

dodden

 

 นายธรรมรงค์  สาริกุล 

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

โทร. 0-5596-1225

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี อิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

โทร. 0-5596-1225

 

 

 

 

 

  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223