การประกันคุณภาพ

 - ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2557-2560

 - ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2557-2560

 - ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนระดับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

 - บทสรุปผู้บริหาร การประกันคุณภาพ ปี 2557

 - บทสรุปผู้บริหาร การประกันคุณภาพ ปี 2556

 - บทสรุปผู้บริหาร การประกันคุณภาพ ปี 2555 

 - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน

 

q ant

 

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน

manual

 

 

 

แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศ Q-Ant

survey

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223