นโยบายกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

นโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

จากการประสานประโยชน์เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 

     ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัย คือการพัฒนามหาวิทยาลัย

นเรศวรให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จากการประสานประโยชน์เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2554 ครั้งที่ 165 (8/2554) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองพัฒนาศิษย์เก่า

สัมพันธ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

นเรศวร เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2559 คือ “การค้นหาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพการทำงานได้กลับมามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนให้ ความสำคัญและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้รับการอบรมพัฒนาจากทรัพยากรและบริการทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป”จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าจุดแข็ง (Strength) คือมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง ในทุกภาคของประเทศ มีศิษย์เก่าประกอบอาชีพกระจายอยู่ทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมบริการ และภาคการเกษตรทั่วประเทศ แต่กลับ

มีจุดอ่อน (Weakness) คือ มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการจัดการในการสร้างความเข้มแข็ง ความผูกพัน และความต่อเนื่องกับการสร้างเครือข่าย (Network) การสร้าง

พันธมิตร (Partnership) การสร้างความเชื่อมสัมพันธ์ (Linkage) กับองค์กรศิษย์เก่า โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตร การพัฒนานิสิตและ

มหาวิทยาลัยการพัฒนากองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 2559 มุ่งเน้นการวางรากฐานการจัดทำระบบฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุกรุ่น และติดตาม

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นหลัก ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรคุณภาพในการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ศิษย์เก่ากับ มหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

1. พัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูล 

2. พัฒนาระบบงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

3. พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย 

4. สร้างจิตสำนึกให้นิสิตเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบการพัฒนาระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

2. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งมหาวิทยาลัย นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

5. เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้พัฒนาตนเองโดยสนับสนุนการให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลและประกาศเกียรติคุณของศิษย์เก่าดีเด่นและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน

    ทุกช่องทางการสื่อสารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223