แผนกลยุทธ์

เป้าหมายในการดำเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555 – 2559

     ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็นนโยบาย 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัย คือการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร

ให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2554 ครั้งที่ 165 (8/2554) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองพัฒนาศิษย์เก่า

สัมพันธ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

นเรศวร เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย

มีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2559 คือ “การค้นหาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพการทำงานได้กลับมามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้รับการอบรมพัฒนาจากทรัพยากรและบริการทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป”

 

     จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าจุดแข็ง (Strength) คือมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในทุกภาคของประเทศ

มีศิษย์เก่าประกอบอาชีพกระจายอยู่ทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมบริการ และภาคการเกษตรทั่วประเทศ แต่กลับมีจุดอ่อน (Weakness) คือ

มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการจัดการในการสร้างความเข้มแข็ง ความผูกพัน และความต่อเนื่องกับการสร้างเครือข่าย (Network) การสร้างพันธมิตร (Partnership)

การสร้างความเชื่อมสัมพันธ์ (Linkage) กับองค์กรศิษย์เก่า โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตร

 

     การพัฒนากองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 2559 มุ่งเน้นการวางรากฐานการจัดทำระบบฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุกรุ่น และติดตามปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบันเป็นหลัก ภายใต้กรอบนโยบายด้านที่ 3 ของมหาวิทยาลัย คือ “พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย” ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้

เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีดังนี้

1.พัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูล 

2.พัฒนาระบบงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

3.พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย 

4.สร้างจิตสำนึกให้นิสิตเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน

 

 

 

 

แผนดำเนินงาน ปี 2557-2561

 

plan-57-61

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223