รายงานการประชุม

 

ประจำปี 2558

  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 1   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลด
2  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  ดาวน์โหลด
3  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด

 

 

 

การประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
 1   รายงานการประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6                     ดาวน์โหลด
2  รายงานการประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลด

 

 

 

การประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลด
4  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
5  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
6  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
7  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
8  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
9  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด
10  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลด
11  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลด
12  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลด

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
 1   รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลด

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 ประจำปี 2557

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 1   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลด
2  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  ดาวน์โหลด
3  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
4  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด

 

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
 1   รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลด

 

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)
 1   รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลด
 2   รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
3  รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
4  รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด

 

 

การประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 1   รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1                              ดาวน์โหลด
2  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  ดาวน์โหลด
3  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3  ดาวน์โหลด
4  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 4  ดาวน์โหลด
5  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
6  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด
7  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลด
8  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลด
9  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลด
  - เอกสารแนบการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 วาระที่ 1.2.6 ดาวน์โหลด
10  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลด
11  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ดาวน์โหลด

 

 

การประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
 1   รายงานการประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2                     ดาวน์โหลด
2  รายงานการประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
3  รายงานการประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ประจำปี 2556

 

การประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
2  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
    - เอกสารแนบการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 วาระที่ 4.1  ดาวน์โหลด
3  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
4  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
5  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
6  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด
7  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลด
8  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลด
9  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลด
10  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลด
11  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ดาวน์โหลด
12  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ดาวน์โหลด
13  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลด
14  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ดาวน์โหลด
15  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ดาวน์โหลด
16  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ดาวน์โหลด
17  รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 17
ดาวน์โหลด

 

 

การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์
 1  รายงานการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1                                 ดาวน์โหลด
 2  รายงานการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  ดาวน์โหลด

 

 

การประชุมคณะกรรมการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 1  รายงานการประชุมคณะกรรมการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1                                 ดาวน์โหลด

  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223