เอกสารดาวน์โหลด

 

 ประจำปีงบประมาณ 2558

 

1. นโยบายการดำเนินงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ของผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

 ประจำปีงบประมาณ 2557

 

1. แผนปฏิบัติการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2557

2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2557-2561

3. แผนพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2557

4. นโยบายการดำเนินงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ของผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

5. ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย 

6. ข้อบังคับชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจิตร 

7. รายงานประเมินผลโครงการจัดทำทำเนียบศิษย์เก่า

8. คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

9. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

10. คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

11. รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 ประจำปีงบประมาณ 2556

  

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556  

2. สรุปผลรายงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223