คำสั่ง/ประกาศ

 

 

 ประจำปีงบประมาณ 2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

1. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลยันเรศวร ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

2. เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

3. เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับเสนอชื่อพิจารณารับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2560

 

 ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

1. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร  

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง

  

คำสั่งกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Magazine)

 

 

 ประจำปีงบประมาณ 2557

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

1. เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง (สมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร)  

 

ประกาศกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

1. เรื่อง แนวปฏิบัติการประหยัดไฟฟ้า

2. เรื่อง มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร

1. ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คำสั่งกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) 

3. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  

ประกาศสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558 

2. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 ประจำปีงบประมาณ 2556

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ประจำปีงบประมาณ 2555

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223