วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

 

วิสัยทัศน์

สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


พันธกิจ

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสัมพันธภาพอันดีเพื่อให้เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยนเรศวร

2. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและทำเนียบศิษย์เก่า เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการมหาวิทยาลัย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการให้แก่ศิษย์เก่า

4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรศิษย์เก่าและศิษย์เก่า

5. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้นิสิตเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความผูกพันให้แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาไปเป็นศิษย์เก่าของ

    มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุน

    มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคม

4. เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยรวม

5. เพื่อจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223