ประวัติความเป็นมา

ภาษาไทย : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กศส.มน.)
ภาษาอังกฤษ : Alumni Relations Development Division (ARDD)

 

   ความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นมีสภาพการที่สืบต่อเนื่องกันมาหลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เมื่อวันที่

25 มกราคม พ.ศ. 2510 ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.

2517 และในปี พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณทุ่งหนองอ้อปากคลองจิกเนื้อที่ตามหนังสือสำคัญ รัฐบาล

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคและมีมติรับหลักการที่จะยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเอกเทศในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตราพระราชบัญญัติ จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น ช่วงปีพ.ศ. 2527-2531

มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ได้มีมติให้ยกฐานะวิทยาเขตพิษณุโลก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ

และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็น

วันครบรอบ 400 ปี ของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นวันกำเนิดมหาวิทยาลัย

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่นี้ว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.

2532 นับเวลาจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 ปี และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีก 16 ปี รวมเวลาแห่งการก่อตั้งแต่เริ่ม

จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ใช้เวลา ยาวนานถึง 23 ปี

 

   จากวันที่เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2554) นับรวมได้ 44 ปีแล้ว มหาวิทยาลัย

นเรศวร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวมกว่าแสนคน ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสาขา

อาชีพ เป็นกลุ่มศิษย์เก่าที่มีการรวมตัวกัน ทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ธรรมดาแบบไม่เป็นทางการ และการจัดตั้งเป็นสมาคมและชมรม โดยหากจะแบ่งตามกลุ่มใหญ่ๆ

แล้วมีอยู่ 4 กลุ่ม คือ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มศิษย์เก่าในจังหวัดต่างๆ กลุ่มศิษย์เก่าของคณะ และกลุ่มศิษย์เก่าที่แบ่งตามศูนย์วิทยบริการ กลุ่มเหล่านี้

โดยปกติจะมีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ อยู่เป็นประจำ แต่ยังไม่มีกลไกที่ทำให้มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ

 

   ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันที่สร้างพลังที่สามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ ทั้งในส่วนของการสะท้อนข้อมูลที่นำไปสู่การ

เพิ่มคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแหล่งงาน แนะแนวทางการทำงาน หาแหล่งฝึกงานสำหรับว่าที่บัณฑิต การเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

การตั้งปัญหาหัวข้อวิจัยหรือร่วมทำแหล่งทุน การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้

เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย โดยการประชุมร่วมกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต

(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ) ได้สร้างแนวคิดร่วมในการจัดตั้ง “กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการประสานความเชื่อมโยง และกระตุ้น

ให้เกิดการรวมตัวของศิษย์เก่าของคณะ และในจังหวัดต่างๆ มากขึ้น และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางที่กล่าวข้างต้นงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223