Articles

แผนที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

*หมายเหตุ ข้อมูลในแผนที่ศิษย์เก่าเป็นข้อมูลศิษย์เก่าที่จบปีการศึกษา 2551 - 2554

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223