Articles

แผนที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

*หมายเหตุ ข้อมูลในแผนที่ศิษย์เก่าเป็นข้อมูลศิษย์เก่าที่จบปีการศึกษา 2551 - 2554

 

 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609