Articles

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

 

 

e-doc1

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร 

 

 

nu-mail1

 

NU mail สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

car1

 

ระบบจัดการยานพาหนะออนไลน์

 

 

download1

 

บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

 

 

nuis1

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

leave1

 

ระบบวันลาออนไลน์

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223