Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

                     ประจำปี 2558
 - ออกอากาศเดือน ธันวาคม 2558                      

      งดออกอากาศ

เนื่องจากเครื่องส่งขัดข้อง

 - ออกอากาศเดือน พฤศจิกายน 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน ตุลาคม 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน กันยายน 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน สิงหาคม 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน กรกฎาคม 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน มิถุนายน 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน พฤษภาคม 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน เมษายน 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน มีนาคม 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน กุมภาพันธ์ 2558 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน มกราคม 2558 คลิกฟังรายการ

 

                     ประจำปี 2557
 - ออกอากาศเดือน ธันวาคม 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน พฤศจิกายน 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน ตุลาคม 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน กันยายน 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน สิงหาคม 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน กรกฏาคม 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน มิถุนายน 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน พฤษภาคม 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน เมษายน 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน มีนาคม 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน กุมภาพันธ์ 2557 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน มกราคม 2557 คลิกฟังรายการ

 

                      ระจำปี 2556
 - ออกอากาศเดือน ธันวาคม 2556 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน พฤศจิกายน 2556  คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน ตุลาคม 2556 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน กันยายน 2556 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน สิงหาคม 2556 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน กรกฎาคม 2556 คลิกฟังรายการ
 - ออกอากาศเดือน มิถุนายน 2556 คลิกฟังรายการ

 

 radio

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223