Articles

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร / ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

 

     1.ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2537-2556

     2.ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557

     3.ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558

     4.ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559

     5.ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560

         

 

     รายพระนามและรายนาม ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พ.ศ.2535-2559)

     ปี 2535     

      ปี 2536

     ปี 2537

     ปี 2538

     ปี 2539

     ปี 2540

     ปี 2541

     ปี 2542

     ปี 2543

     ปี 2544

     ปี 2545

     ปี 2546

     ปี 2547

     ปี 2548

     ปี 2549

     ปี 2550

     ปี 2551

     ปี 2552

     ปี 2553

     ปี 2554

     ปี 2555

     ปี 2556

     ปี 2557

     ปี 2558

     ปี 2559

     ปี 2560

 

*ข้อมูลปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก สำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223