Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง เมษายน 2557

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
 2 เมษายน 2557

 - สรุปโครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวสู่อาชีพในอาเซียน และเสียงสัมภาษณ์

    ศิษย์เก่า 1 ท่าน และนิสิต 2 ท่าน

 - การเข้าร่วมโครงการ 20 ปี นิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557

    และเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 1 ท่าน

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
9 เมษายน 2557

 - เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ เมื่ออดีตที่ผ่านมา

 - ประวัติประเพณีสงกรานต์ และการเล่นสงกรานต์ในจังหวัดต่างๆ

 - เชิญชมละครเวที "คืนนี้" ของนิสิตการละคร วันที่ 10 เมษายน 2557 

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  คลิก 
16 เมษายน 2557

 - ประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิประโยชน์ NU Alumni Club Card

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4

 - ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 

 - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารของงานพัฒนาศักยภาพ

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง   - คลิก 
23 เมษายน 2557

 - วันรัฐพิธี 25 เมษายน 2557 

 - ประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิประโยชน์ NU Alumni Club Card 

 - เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า นายสมโภชน์ แนบเนียน คณะมนุษยศาสตร์   

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง   - คลิก 
30 เมษายน 2557

 - รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

   จำนวน 38 ท่าน

 - การประชุมระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

 - การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าของคณะต่างๆ

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง   - คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223