Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง มีนาคม 2557

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
5 มีนาคม 2557

 - สรุปโครงการอบรมศิษย์เก่าฯ ปี 2557 พร้อมกล่าววัตถุประสงค์

    ของการจัดโครงการ จาก ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

 - งานฉลอง 10 ปี สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 15 มีนาคม 2557

 - 1 ทศวรรษรัฐศาสตร์ 22 มีนาคม 2557

 - งาน 20 ปี นิเทศศาสตร์ 29 มีนาคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าสุโขทัยที่เข้าร่วมโครงการอบรมศิษย์เก่า

    เขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2557 จำนวน 1 ท่าน

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
12 มีนาคม 2557

 - ประชาสัมพันธฺ์โครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในอาเซียน

 - ประชาสัมพันธ์สารศิษย์เก่าเทา-แสด (NU Alumni Magazine)

 - 1 ทศรัฐศาสตร์

 - 20 ปี นิเทศศาสตร์

 - ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง   - คลิก
19 มีนาคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในอาเซียน

 - การเข้าร่วมงาน 1 ทศวรรษสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์

 - ประชาสัมพันธ์สารศิษย์เก่าเทา-แสด (NU Alumni Magazine)

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง   - คลิก
26 มีนาคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 3

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในอาเซียน

 - 20 ปี นิเทศศาสตร์

 - ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง   คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223