Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง กุมภาพันธ์ 2557

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2557

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่าเขตภาคเหนือตอนล่าง

    ปี 2557 ครั้งที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

 - ประชาสัมพันธ์งาน Job Expo 2014

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการอบรมศิษย์เก่า

    จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ท่าน

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
12 กุมภาพันธ์ 2557

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 2

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่าเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี2557

    ครั้งที่2 จังหวัดสุโขทัย พร้อมเสียงสัมภาษณ์ อ.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง   - คลิก
19 กุมภาพันธ์ 2557

 - การเข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมเสียงศิษย์เก่าดีเด่น

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 2

 - ประชาสัมพันธ์โครงการศิษย์เก่าเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2557

    พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าสุโขทัย จำนวน 1 ท่าน

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง   - คลิก
26 กุมภาพันธ์ 2557

 - การเข้าร่วมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ทันตแพทยศาสตร์

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่าฯ ปี 57 จังหวัดสุโขทัย

 - ประชาสัมพันธ์โครงการ 20 ปี นิเทศศาสตร์

 - ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง   คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223