Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง กันยายน 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
2 กันยายน 2558

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 8

 - ประชาสัมพันธ์งาน “ศิษย์เก่าเทา-แสด” อุทัยธานี วันที่ 5 กันยายน 2558

   พร้อมเสียงประชาสัมพันธ์ จาก ร้อยตรีรังสรรค์ พูลศรี ศิษย์เก่า ป.โท

   สาขาการบริหารการศึกษา 43 / ศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ปี 58

   อาจารย์ประจำโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
9 กันยายน 2558

 - สรุปงาน “ศิษย์เก่าเทา-แสด” อุทัยธานี วันที่ 5 กันยายน 2558

   พร้อมข้อความฝากถึงศิษย์เก่า จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์

   ผู้สอนประจำศูนย์วิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

   ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

   ผศ.ดร.เถลิงศก โสมทิพย์ ปัจจุบันอาจารย์เกษียณอายุราชการ

   รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

   ดร.ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

   รศ.ดร.บุญญา เพียรสวรรค์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

   และรศ.ปราโมทย์ ประเสริฐ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 8

 

 

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
16 กันยายน 2558

 - รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนต่างๆ โดยผ่านกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 - การดำเนินโครงการน้องขอมาพี่หาให้
 - รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

 

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
23 กันยายน 2558

 - ประวัติความเป็นมา ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวาระครบรอบ 14 ปี

   (22 กันยายน 2558)

 - ประชาสัมพันธ์โครงการ “แรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์”

    ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
 - ประชาสัมพันธ์งาน NU Book Fair 2015 ระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2558
 - ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - ประชาสัมพันธ์โครงการการทำจิตอาสาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 - ประชาสัมพันธ์โครงการน้องขอมาพี่หาให้

 

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก  ดาวน์โหลด
29 กรกฎาคม 2558

 - ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 - ประชาสัมพันธ์โครงการ “แรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์”

    ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
 - ประชาสัมพันธ์งาน “เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13” วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558
 - ประชาสัมพันธ์งาน NU Book Fair 2015 ระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2558
 - ประชาสัมพันธ์งาน “22 ปี เกษตรนเรศวรรวมใจคืนถิ่น” วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
 - ประชาสัมพันธ์งาน “Homecoming & Reunion 2015” ของคณะแพทยศาสตร์

   วันที่ 24 ตุลาคม 2558

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์   คลิก  ดาวน์โหลด

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223