Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง สิงหาคม 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
5 สิงหาคม 2558

 - พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

 - การดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 - ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มศิษย์เก่าคณะต่างๆ

 

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
12 สิงหาคม 2558

 -การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิษย์เก่า

   ณ กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์พัฒนกิจและ

   นิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเสียงสัมภาษณ์

   ศิษย์เก่า 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์ ศิษย์เก่า ป.เอก

   สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 49  

   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ช่วยดูแลระบบและบริหารจัดการ ของกลุ่มงาน

   นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

   ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ศิษย์เก่า  ป.เอก สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

   คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 51 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
19 สิงหาคม 2558

 - ประชาสัมพันธ์ งาน “ศิษย์เก่าเทา-แสด” อุทัยธานี วันที่ 5 กันยายน 2558

   พร้อมเสียงประชาสัมพันธ์จาก รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี อดีตผู้อำนวยการ

   มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี

 - เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 16 ท่าน

 

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
26 สิงหาคม 2558

 - กิจกรรมในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 พร้อมเสียงศิษย์เก่า จำนวน 2 ท่าน

   ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ศิษย์เก่า

   ป.เอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย

   และการแพทย์ทางเลือก และนายอมรวิภูร์ อินจาด ศิษย์เก่า ป.ตรี

   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ผู้ชนะเลิศการประกวดชุดประจำชาติ ประจำปี 2014

 - ประชาสัมพันธ์งาน “ศิษย์เก่าเทา-แสด” อุทัยธานี วันที่ 5 กันยายน 2558

   พร้อมเสียงประชาสัมพันธ์ จาก ร้อยตรีรังสรรค์ พูลศรี ศิษย์เก่า ป.โท

   สาขาการบริหารการศึกษา 43 / ศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ปี 58

   อาจารย์ประจำโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก  ดาวน์โหลด

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223