Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง มิถุนายน 2556

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
 5 มิถุนายน 2556

 - การจัดทำ 108 Stories ศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา

 - สรุปกิจกรรม "ศิษยืเก่านเรศวรชวนคืนถิ่น" พร้อมเสียงสัมภาษณ์

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
12 มิถุนายน 2556

 - การจัดทำ 108 Stories ศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา

 - การจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 - สรุปผลการศึกษาดูงานด้านศิษย์เก่า ณ ม.เชียงใหม่ 

    และการพบปะศิษย์เก่า ม.พะเยา

 - ประชาสัมพันธ์งาน NU Open House 2013

 - กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล "พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45"

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  -
คลิก 
19 มิถุนายน 2556

 - ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ประกอบการทางธุรกิจ

 - การจัดทำ 108 Stories ศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา

 - การจัดศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 3

 - กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล "พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45"

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง คลิก 
26 มิถุนายน 2556

 - ประชาสัมพันธืการอบรมผู้ประกอบการทางธุรกิจ

 - การจัดศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 3

 - กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล "พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45"

 - การออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2556 

    ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223