Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง กรกฏาคม 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
1 กรกฎาคม 2558

 - รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 16 ท่าน

 - เสียงสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Green University จาก คุณสุประกิจ ทองดี ศิษย์เก่า

    สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 46

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
8 กรกฏาคม 2558

 - การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

     ประจำปี 2558 ณ จังหวัดอุทัยธานี 

 - ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า

     และศิษย์ปัจจุบัน
 - กิจกรรมแรลลี่การกุศลของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
 - ประชาสัมพันธ์หนังสือ “มอง มอ แบบ มน มน”

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
15 กรกฎาคม 2558

 - ประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร

 - กิจกรรมครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - ประชุมศิษย์เก่าประจำจังหวัดอุทัยธานี

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
22 กรกฎาคม 2558

 - สรุปการประชุมศิษย์เก่าประจำจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า จำนวน 1 ท่าน :

     ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

     ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 43
 - กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - แนะนำศิษย์เก่า : นางสาวปริญญา ใจหมั้น ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด

    คณะสหเวชศาสตร์ รหัส 43 (รุ่น 1)
    ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาประวัติศาสตร์-

    เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    พิษณุโลก

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก  ดาวน์โหลด
29 กรกฎาคม 2558

 - ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ปี 58 จำนวน 16 ท่าน

 - แนะนำผลงานศิษย์เก่า : หนังสือ “รักเล่นงาน” ของ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
 - แนะนำศิษย์เก่า : นายชนณะกฤษณ์ จันทร์ทองคำ ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาการท่องเที่ยว

    คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร รหัส 49
    นายสุรพล ยงค์เจาะ ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ

    ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา รหัส 39

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์   คลิก  ดาวน์โหลด

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223