Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง กรกฎาคม 2556

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
 3 กรกฎาคม 2556

 - การอบรมผู้ประกอบการทางธุรกิจ พร้อมเสียงสัมภาษณ์

 - การจัดทำ 108 Stories ศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา

 - ประชาสัมพันธ์งาน NU Open House 2013

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
10 กรกฎาคม 2556

 - ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นปี 2556

 - เสียงสัมภาษณ์คุรธกร ศิษย์เก่าปริญญาตรี รหัส 38 

 - ประชาสัมพันธืกิจกรรม NU Open House 2013

 - ประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต "พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45"

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง - คลิก 
17 กรกฎาคม 2556

 - การออกหน่อยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ณ จังหวัดพิจิตร และ เพชรบูรณ์

 - ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นปี 2556

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าในงาน NU Open House

 - ประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต "พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45"

 - ประชาสัมพันธ์การอบรม "PR The Shortcut"

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง คลิก 
24 กรกฏาคม 2556

 - ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นปี 2556

 - ประชาสัมพันธ์การอบรม "PT The Shortcut"

 - ประชาสัมพันธืคอนเสิรฺ์ต "พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45"

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก 
31 กรกฎาคม 2556

 - สรุปการจัดคอนเสิร์ต "พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45"

 - ประชาสัมพันธืการอบรม "Marketing & Brand Building"

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานคอนเสิร์ต

นางสาวธัญญารัตน์ อืนทร์เมือง - ลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223