Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง กันยายน 2556

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
 4 กันยายน 2556

 - แนะนำศิษย์เก่า อ.พิทักษ์ ปานเปรม ผู้กำกับภาพยนตร์ First Love

 - แนะนำศิษย์เก่า ทพ.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา กับรางวัลบัญฑิตทันตแพทย์ดีเด่น

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
11 กันยายน 2556

 - ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวงดนตรี "ลูกทุ่งนเรศวร"

 - ประชาสัมพันธ์โครงการสถาปนา 12 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 - ประชาสัมพันธ์โครงการแรลลี่ BEC 

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  นางสาวชัญฐิกา สุวรรณิน
คลิก 
18 กันยายน 2556

 - ประชาสัมพันธ์โครงการสถาปนา 12 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 - โครงการลานศิลป์นเรศวร ลานตลาดนัดกิจกรรมนิสิต

 - ประชาสัมพันธ์โครงการแรลลี่ BEC

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจร 2557

 - แนะนำศิษยืเก่านักเขียน คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง คลิก 
25 กันยายน 2556

 - การมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาล มน.

 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223