Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง มิถุนายน 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
3 มิถุนายน 2558

 - แนะนำศิษย์เก่าคนเก่ง : 

    ส.อ.ธัชชัย ปิ่นทอง ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาการวิจัยสังคม คณะสังคมศาสตร์ รหัส 48
    จุฬารัตน์ ทองอร่าม ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รหัส 50
 - NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด)
 - การดำเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
10 มิถุนายน 2558

 - หนังสือ “มอง มอ แบบ มน มน”

 - NU Alumni Club Card บัตรสมาชิกศิษย์เก่า พร้อมสิทธิประโยชน์
 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
17 มิถุนายน 2558

 การติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 - แนะนำศิษย์เก่า :
    ทพ.ดร.ชายแดน อินต๊ะปา ศิษย์เก่า ป.ตรี ทันตแพทยศาสตร์ รหัส 42
    ทพญ.ดร.สุภาพร แสงอ่อม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ร

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
24 มิถุนายน 2558

 - Jobs Online ช่องทางการสมัครงาน ของผู้ที่กู้ยืม กยศ.

 - แนะนำศิษย์เก่า : นายแพทย์สรไน อ่อนหวาน ศิษย์เก่า ป.ตรี แพทยศาสตร์ รหัส 50
   นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์-ทรัพยากรดิน

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 52
   นายชัยสิทธิ์ หมอนประเสริฐ ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 50
   นายณัฐวีร์ พาครุฑ ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

     คณะสหเวชศาสตร์ รหัส 48

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก  ดาวน์โหลด

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223