Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง พฤศจิกายน 2556

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
 6 พฤศจิกายน 2556

 - งานเสือเหลือคืนถิ่น ปี 2556

 - รายนามศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 3 ท่าน (นายอาทิตย์ อินทรีย์ /

    อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ / อ.ทัตพิชา สกุลสืบ) 

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
13 พฤศจิกายน 2556

 - การจัดงานเสือเหลืองคืนถิ่น

 - เสียงสัมภาษศิษย์เก่า BEC 2 ท่าน ได้แก่

     นายสหพร ยี่ต้นสี

     นายอภิวัชญ์ แก้วมณี 

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน ได้แก่

     นายสมปอง เมฆมนต์

     นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  นางสาวเกษรินทร์ แก้วทรัพย์
คลิก 
20 พฤศจิกายน 2556

 - การจักทำ e-Magazine สารศิษยืเก่าเทา-แสด

 - ประชาสัมพันธ์งาน "20 ปี เกษตรนเรศวรรวมใจคืนถิ่น ครั้งที่ 5"

 - เข้าร่วมงาน "45 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์"

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง คลิก 
27 พฤศจิกายน 2556

 - การจัดงาน 20 ปี เกษตรนเรศวรรวมใจคืนถิ่น ครั้งที่ 5 

 - เสียงสัมภาษณ์

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่า เขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2557

 - บัตรสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223