Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ธันวาคม 2556

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
 4 ธันวาคม 2556

 - การจัดทำสารศิษย์เก่าเทา-แสด "NU alumni magazine"

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่า เขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2557 

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
11 ธันวาคม 2556

 - ประกาศเกียรติคุณนายฤษณะพงศ์ สิทธิปัญญา

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่า เขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2557  

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก 
18 ธันวาคม 2556

 - บัตรสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่า เขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2557

 - เสียงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

   จาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผู้ช่วยอธิการบดี, นายกสมาคมนิสิตเก่า 

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง คลิก 
25 ธันวาคม 2556

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่า เขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2557

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223