Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง พฤษภาคม 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
6 พฤษภาคม 2558

 - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล

 - การจำหน่ายหนังสือ “มอง มอ แบบ มน มน”
 - กองทุนมหาวิทยาลัยนเรศวร
 - แนะนำศิษย์เก่าคนเก่ง คุณกิตติพงษ์ สุขเคหา CEO Krispy Corn
 - สาระความรู้เกี่ยวกับ 10 ลักษณะนิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
13 พฤษภาคม 2558

 - ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันพืชมงคล

 - โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

    พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.วุฒิชัย จริยา
 - แนะนำภารกิจของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด 
20 พฤษภาคม 2558

 - โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า

    จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม และ นายฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก

 - แนะนำศิษย์เก่าในวารสาร NU Life ของกองกิจการนิสิต ได้แก่

    นายอมรวิภูร์(สายัณห์) อินจาด นางสาวกรกช แข็งขัน นายณัฐพงษ์ มั่นคง

    และ นางสาวสุภาพร มั่นสกุล
 - การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อเสนอให้

    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยลงนามอนุมัติ

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
27 พฤษภาคม 2558

 - ผลสำรวจนิสิตเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ

 - นโยบายการจัดระเบียบจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ

   และส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก   ดาวน์โหลดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223