Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง มกราคม 2557

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
 1 มกราคม 2557  - กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร  นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
8 มกราคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่าเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2557

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง - คลืก
15 มกราคม 2557

 - ประกาศเกี่ยรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่าเขตภาคเหนือตอนล่าง

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 2

นางสาวธัญญารัตน์ อืนทร์เมือง - คลิก
22 มกราคม 2557

 - โครงการอบรมศิษย์เก่าเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 57 จ.ตาก

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 2

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง - คลิก
29 มกราคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิษย์เก่าเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 57 ครั้งที่ 2 จ.สุโขทัย

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า จ.สุโขทัย จำนวน 1 ท่าน

นางสาวธัญญารัตน์ อืนทร์เมือง - คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223