Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง เมษายน 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
1 เมษายน 2558

 - การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวัน

    พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 - กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองทุนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
 - การจำหน่ายหนังสือ “มอง มอ แบบ มน มน” เพื่อนำเงินรายได้สมทบ

   กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 - NU Alumni Magazine ฉบับที่ 7
 - การเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะนิติศาสตร์ พร้อมเสียง
   สัมภาษณ์ศิษย์เก่า จำนวน 1 ท่าน คือ นายจันทร์ฑิต มูลดี

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
8 เมษายน 2558

 - สาระความรู้เรื่องสงกรานต์

 - การรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558
 - การสัญจรที่จังหวัดอุทัยธานี
 - ศิษย์เก่าสอบผ่านอัยการ 4 ท่าน ได้แก่ นายอิทธิเสฎฐ์ อุไรวรณ์ (รหัส 45)

   นางสาววราพร บุญสิน (รหัส 47) นายชัยชนะ ทองสมัครพันธ์ (รหัส 48)

   และนายพูลศักดิ์ สายหล้า (รหัส 48)
 - ประชาสัมพันธ์กองทุนต่างๆ และจำหน่ายหนังสือ มอง มอ แบบ มน มน

   เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด 
15 เมษายน 2558

 - ประชาสัมพันธ์จำหน่ายหนังสือ มอง มอ แบบ มน มน เพื่อสมทบกองทุน

   การศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และเชิญร่วมบริจาคสมทบ

   กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า

   และศิษย์ปัจจุบัน
 - การรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558
 - สาระความรู้เรื่อง 5 วิธีสยบเครียดก่อนนอน

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
22 เมษายน 2558

 - ประชาสัมพันธ์วันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    25 เมษายน
 - แนะนำศิษย์เก่าคนเก่ง : คุณพรหมโชติ ไตรเวช,

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.นายแพทย์ ธวัชชัย กมลธรรม,

    คุณวีรยา โอชะกุล
 - การจำหน่ายหนังสือ มอง มอ แบบ มน มน
 - การเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง

   คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า จำนวน 3 ท่าน คือ

   นางสาวภัทราวีร์ เนียมเปรม, นางสาวจุรัญญา อ่อนล้อม, นายจักรินทร์ ศรีวิไล

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก   ดาวน์โหลด
29 เมษายน 2558

 - การเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

    พร้อมข้อคิดฝากถึงน้องๆ นิสิต จำนวน 4 ท่าน คือ นางสาวศุทธินี วิสุทธธรรม,

    นางสาวสุกัญญา อ้นวัฒนะ, นางสาวจันทนา คำภีระ และนายภาคิไนย จุ่นหัวโทน 

 - แนะนำศิษย์เก่าคนเก่ง : นายสถิตย์ ศรีใส คนรุ่นใหม่กับเมล่อนเงินล้าน

 

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223