Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง มีนาคม 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
4 มีนาคม 2558

 - สาระความรู้เกี่ยวกับมาฆบูชา

 - การรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนรเศวร ประจำปี 58

 - ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 57

    วันที่ 4-5 เมษายน 2558

 - ประชาสัมพันธ์การบริการดูแลสุขภาพในช่องปาก

 - สาระความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
11 มีนาคม 2558

 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษยืเก่า จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ

    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 - การเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมเสียงสัมภาษณ์

    ศิษย์เก่าจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวณัฐพร ร้ตนาแพง

 - การรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 58

 - โครงการแข่งขันแรลลี่การกุศลไทย-ลาว ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2558

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด 
18 มีนาคม 2558

 - การรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย ประจำปี 58

 - การเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเสียงสัมภาษณ์

    ศิษย์เก่า จำนวน 1 ท่าน คือ นายวุฒิพงศ์ เรืองสวัสดิ์ 

 - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

    จังหวัดสุโขทัย พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าจำนวน 1 ท่าน คือ 

    นายสุรพล ยงค์เจาะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
25 มีนาคม 2558

 - NU Alumni Magazine สารศิษยืเก่าเทา-แสด ฉบับที่ 7 

 - รับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 58

 - ประกาศเลื่อนโครงการแรลลี่การกุศลไทย-ลาว

 - สาระความรู้เกี่ยวกับการนอนบรรเทาอาการป่วย

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก   ดาวน์โหลดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223