Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง กุมภาพันธ์ 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
4 กุมภาพันธ์ 2558

 - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2014

 - คอนเสิร์ตการกุศล "ต่อลมหายใจ" วันที่ 31 มีนาคม 2558

 - งานคืนสู่เหย้า "วิดยารวมใจ เสือเหลืองคืนถืน" 14 กุมภาพันธ์ 2558

 - โรงการรณรงค์ชำระหนี้ กยศ.

 - การรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
11 กุมภาพันธ์ 2558

 - การรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558

 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

 - ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 

   ณ จังหวัดอุทัยธานี และเพชรบูรณ์

 - ประชาสัมพันธ์งาน Job Expo 2015 วันที่ 3-4 มีนาคม 2558

 - สาระความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเพื่อลดอาการไอ

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด 
18 กุมภาพันธ์ 2558

 - งานวิดยารวมใจ เสือเหลือคืนถืน พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าจำนวน 2 ท่าน

    ได้แก่ รศ.ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช และคุณลัดดา ใบทองคำ

 - ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 

     ณ จังหวัดอุทัยธานี และเพชรบูรณ์

 - ประชาสัมพันธ์งาน Job Expo 2015 วันที่ 3-4 มีนาคม 2558

 - การรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
25 กุมภาพันธ์ 2558

 - สรุปการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมเสียง

    สัมภาษณ์ศิษย์เก่า จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวปทุมพรรณ พรมสินชัย และ
    นางสาวสิริจิต มากแก่น และเสียงสัมภาษณ์ ประชาชนที่มาใช้บริการฝึกทักษะอาชีพ

    จำนวน 1 ท่าน

 - การรับสัมครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558

 - ประชาสัมพันธ์งาน Job Expo วันที่ 3-4 มีนาคม 2558

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก   ดาวน์โหลดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223