Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง มกราคม 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
7 มกราคม 2558

 - ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ 14 ปี

    วันที่ 13 มกราคม 2558 พร้อมกิจกรรม

 - ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาศครบรอบ 48 ปี

    วันที่ 17 มกราคม 2558 พร้อมกิจกรรม

 - คอนเสิร์ตการกุศล "ต่อลมหายใจ" วันที่ 31 มีนาคม 2558

 - สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองทุนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
14 มกราคม 2558

 - กิจกรรมศึกษาศาสตร์ และการมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์

 - บริการรากฟันเทียม ของคณะทันตแพทยศาสตร์

 - งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.นเรศวร จังหวัดตาก 24 มกราคม 2558

 - มรภ.พิบูลสงคราม มาดูงานด้านศิษย์เก่า พร้อมเสียงสัมภาษณ์

    นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย

    ป.โท สาชาจิตวิทยาการแนะแนว

 - สาระความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทำแล้วอายุยืน

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด 
21 มกราคม 2558

 - ประกาศเกี่ยรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

    นายธวัช  ธิวงศ์คำ คุณสุพชสินี  โรจน์จันทร์ดา และร้อยตรีรังสรรค์ พูลศรี

 - งานคืนสู่เหย้าคณะวิทยาศาสตร์ 14 กุมภาพันธ์ 2558 และการสมัครเข้าคัด

    เลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ 

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
28 มกราคม 2558

 - ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์

 - การประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี คณะสหเวชศาสตร์

 - คอนเสิร์ตการกุศล "ต่อลมหายใจ" วันที่ 31 มีนาคม 2558

 - สาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก   ดาวน์โหลดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223