Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ธันวาคม 2557

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
3 ธันวาคม 2557

 - สาระความรู้เกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติ

 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

 - สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี

    กับผู้สำเร็จการศึกษา

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
10 ธันวาคม 2557

 - สาระความรู้เกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญ

 - สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองทุนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

 - สาระความรู้เกี่ยวกับอาหารแก้หวัด

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด 
17 ธันวาคม 2557

 -                                 

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
24 ธันวาคม 2557

 -

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก   ดาวน์โหลด
31 ธันวาคม 2557

 -

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ - ลิก าวน์โหลดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223