Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง เดือนกันยายน 2557

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
3 กันยายน 2557

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Rice Basket เพื่อหารายได้สมทบทุน

  เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาสและเด็กออทิสติกส์ ในจังหวัดพิษณุโลก

 - ประชาสัมพันธ์กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ร้อยใจ ร่วมสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

 - 5 สัญญาณปวดหลัง บ่งบอกโรคร้าย

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
10 กันยายน 2557

 - การแสดง Power Cheer 2557 ของนิสิตชั้นปีที่ 1

 - ประชาสัมพันธืกิจกรรม Rice Basket เพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนเลื้ยงอาหาร

    กลางวันเด็กด้อยโอกาสและเด็กออทิสติกส์ ในจังหวัดพิษณุโลก

 - ประชาสัมพันธ์กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - เกร็ดความรู้เรื่องการออกกำลังกาย

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด 
17 กันยายน 2557

 - การทำงานด้านศิษย์เก่า โดย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ในคราวต้อนรับ
   คณะศึกษาดูงานจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา

 - ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
24 กันยายน 2557

 - วันมหิดล

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของคณะศึกษาสาสตร์ 

    "ย้อนรอย ร้อยรัดดวงใจ สายใยศึกษา เรื่อแจวคืนท่า ลูกสีฟ้าคืนถิ่น"

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Rice Basket เพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนเลี้ยงอาหาร

    กลางวันเด็กด้วยโอกาสและเด็กออทิสติกส์ ในจังหวัดพิษณุโลก

 - 10 พฤติกรรมทำลายกระดูก

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก   ดาวน์โหลดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223