Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง เดือนสิงหาคม 2557

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
6 สิงหาคม 2557

 - งดออกอากาศเนื่องจากเครื่องส่งมีปัญหา -

 -  -  -
13 สิงหาคม 2557

 - สรุปการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2557

   ณ จังหวัดกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า

   จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ปลิกแสง และนายสุวัฒน์ อินยิ้ม

 - ประชาสัมพันธ์การมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ร้อยใจ ร่วมสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" 

  นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์ คลิก  ดาวน์โหลด
20 สิงหาคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์การมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

    ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 5

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ร้อยใจ ร่วมสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

 - ประชาสัมพันธ์การชำระเงินกู้ยืม กยศ.

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์   คลิก
 ดาวน์โหลด
27 สิงหาคม 2557

 - พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

    พร้อมด้วยเสียงคุณ พชร ล้อมลื่น ตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Rice Basket เพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนเลี้ยง

    อาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาสและเด็กออทืสติกส์ ในจังหวัดพิษณุโลก

 - ประชาสัมพันธ์กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223