Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง เดือนกรกฏาคม 2557

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
 2 กรกฏาคม 2557

 - งดออกอากาศเนื่องจากเครื่องส่งมีปัญหา -

 -  -  -
9 กรกฏาคม 2557

 - สรุปการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2557

   พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 2 ท่านและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ท่าน

  นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์ คลิก  ดาวน์โหลด
16 กรกฏาคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู"

 - การประกวดตราสัญลักษณ์ 25 ปี ม.นเรศวร

 - ประชาสัมพัมธ์การสัมมนา Internet Marketing

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์   คลิก
 ดาวน์โหลด
23 กรกฏาคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู"

 - การมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สายใยรักครั้งที่ 5

 - ประชาสัมพันธ์การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี และทำบุญอุทิศ

   แก่ร่างอาจารย์ใหญ่

 - ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2557

    ณ จังหวัดกำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ 

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด
30 กรกฏาคม 2557

 - เสียงคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู

 - ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2557

    ณ จังหวัดกำแพงเพชร และอุตรดิตถ์

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ - คลิก ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223