Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง เดือนมิถุนายน 2557

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
 4 มิถุนายน 2557

 - การแนะแนวสัญจรเพื่อตามหาศิษย์เก่า ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

   โรงเรียนอุทัยธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

   และโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า จำนวน 4 ท่าน

 - ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
11 มิถุนายน 2557

 - กำหนดการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ จ.พิจิตรและจ.นครสวรรค์

 - โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - ประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

  นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์ คลิก  ดาวน์โหลด
18 มิถุนายน 2557

 - ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และสัตว์นำโชค 25 ปี

 - ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสถานอารยธรรมโขง-สาละวิน และสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ

 - เชิญร่วมขบวนแห่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของตำรวจภูธรภาค 6 พิษณุโลก

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์   คลิก
 ดาวน์โหลด
25 มิถุนายน 2557

 - ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 28-29 มิ.ย. 57

    ณ จังหวัดพิจิตร และนครสวรรค์

 - โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และสัตว์นำโชค 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ที่ CITCOMS

 - ประกาศผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223