Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง พฤษภาคม 2557

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
 7 พฤษภาคม 2557

 - แสดงความยินดีกับ นางจีระพรรณ ชาติวรรณ รักษาการในตำแหน่ง

    ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 - หลักสูตรอบรม IT สำหรับศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน

 - นิทรรศการ "120 ปี ผ่านฟ้าประชาธิปก"

 - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น(รอบแรก) 20 ท่าน

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก
14 พฤษภาคม 2557

 - หลักสูตรอบรม IT สำหรับศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน

 - การออกหน่วย NU Mobile Unit 2014 ที่จังหวัดพิจิตร และนครสวรรค์

 - แนะนำผลงานศิษย์เก่า คุณกฤษณา เชียงการ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์

    และสังคมศาสตร์ นามปากกา "เดือนสิงห์"

 - ศิษยืเก่ากู้ยืมเงิน กยศ.

  นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์ คลิก 
21 พฤษภาคม 2557

 - ผลการคัดเลิอกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร

 - กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - การออกหน่วย NU Mobile Unite 201 ที่จังหวัดพิจิตร และนครสวรรค์

 - การร่วมออกแนะแนวสัญจร

 - ศิษย์เก่ากู้ยืมเงิน กยศ.

 - ผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก NU Alumni Magazine ฉบับที่ 3

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก 
28 พฤษภาคม 2557

 - การแนะแนวสัญจรเพื่อตามหาศิษย์เก่า ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

   โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

 - ประชาสัมพันธ์ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4

 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์   -  คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223