Articles

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้

 

 

www.ahs.nu.ac.th

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223