Articles

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้

 

 

www.ahs.nu.ac.th

 

 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609