สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบทุนการศึกษา 200,000

02-01

นายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “เพลงนี้เพื่อน้อง Joe-Kong for NU”

เป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อช่วยเหลือนิสิตได้มีโอกาสเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ก่อเกิดความภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพันในความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

กลับมามีส่วนร่วม ช่วยพัฒนา สนับสนุน กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป โดยทางสมาคมฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์

แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรและสาธารณชนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223