ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560

 

 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร องค์กร/หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันไหว้ครูประจำปี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

  

     โดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดลือก มีดังนี้

     1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก / มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา (ระหว่างปี 2538-2553)

     2. ต้องเป็นผู้มีเกียรติประวัติที่ดีงาม

     3. ต้องเป็นผู้ประสบความสำเร็จดีเด่นในหน้าที่การงาน

     4. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลทั่วไป

     5. ต้องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เกื้อกูล สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

     6. ต้องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ นานาชาติ

 

     เสนอรายชื่อและผลงานได้ที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุธาสินี น่วมด้วง โทร.0-5596-8660

  

     ---> ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 

      ---> ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น (แก้ไขเพิ่มเติม) 

     ---> รายละเอียดการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 

     ---> แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 

     ---> ภาพการมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 

     ---> ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223