นายสิน นุ่มพรม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ ประจำปี 2557

 

นายสิน นุ่มพรม

ครูชำนาญการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 39 / ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 49 / ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555

 

     

     นายสิน  นุ่มพรม ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) คุรุสภา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

 

 

นายนิรุธ น้อยแผ้ว ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด

 

นายนิรุธ น้อยแผ้ว

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัส 42 (SC21) คณะวิทยาศาสตร์ 

 

     "สถาบันแห่งนี้ เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ที่เราหาไม่ได้ในโรงเรียน ทำให้เรียนรู้หลายๆ สิ่ง ทำให้มีเพื่อน พี่ น้อง ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน และผมภาคภูมิใจในสาขาที่เรียนฟิสิกส์(ยิ่งใหญ่ๆๆ) มากครับ จากที่ได้ยินและได้ฟังมา พอจะทราบว่าสายสัมพันธ์ของน้องในคณะ ไม่ค่อยจะแน่นแฟ้นเท่าไร ซึ่งน้องๆ อาจจะคิดว่าสายสัมพันธ์นี้ไม่สำคัญ ซึ่งตอนพี่เรียนก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน ต่างคนต่างเรียน รู้จักกันแค่รุ่นพี่กับรุ่นน้องห่างกันแค่รุ่นเดียว แต่เมื่อจบมาแล้วพี่ตระหนักได้เลยว่ามันมีความจำเป็นอย่างมาก แค่คำว่าจบจากมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ต้องเจาะจงถึงคณะ ก็ทำให้สนิทใจคุยกันง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้สิ่งที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงาน การช่วยเหลือจากพี่ๆ น้องๆ ในทุกด้าน เพราะฉะนั้น จึงอยากให้น้องๆ ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กันตั้งแต่ตอนเรียนและรู้จักกันให้มากกว่าแค่รุ่นเดียว ซึ่งถ้าจะเป็นไปได้ ก็คือ ร่วมทำกิจกรรมของคณะมากๆ จะได้รู้จักเพื่อนๆ หลายๆ เอก หลายๆ รุ่น” 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก จดหมายข่าว NU Science News ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2557 คอลัมน์ เสือเหลืองคืนถิ่น

นางจีระพรรณ ชาติวรรณ ผู้ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ในประเทศไทย

 

นางจีระพรรณ ชาติวรรณ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

ศิษย์เก่า ป.โท สาขาจิตวิทยาการแนะแนว รหัส 45

 

    ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ในประเทศไทย จาก คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ผอ.มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

 

 

 

ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ประธานหอการค้า จ.กำแพงเพชร

ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย

ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร

ศิษย์เก่า ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา รหัส 39 / ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2547

 

     ได้รับตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรคนใหม่ (รอบที่ 2 หลังจากเคยรับตำแหน่งนี้เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมา)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2557

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223