นางสาวทองเนื้อเก้า คำพิมพ์ : ผู้ประกาศข่าว PPTV

 

 

นางสาวทองเนื้อเก้า คำพิมพ์

ผู้ประกาศข่าวที่ Smart SME Channel และ News Anchor ที่ PPTV Thailand

ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน รหัส 50 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/wink.kao

 

คุณมนต์ริสสา เชื้อสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม

 

คุณมนต์ริสสา เชื้อสุวรรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ศิษย์เก่า ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาการแนะแนว / ป.โท สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

 

     "ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องยอมรับว่า การทำงานตั้งแต่เราจบมา เป็นที่ยอมรับ คือ ทุกๆ คนจะมองว่า “เรามีคุณภาพ” ซึ่งเราก็ดีใจ เพราะอย่างน้อยที่สุด เราได้มาจากอาจารย์ทั้งนั้น ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เรา และเราก็มีทุกวันนี้เพราะอาจารย์ที่สอนเรามา จนทุกวันนี้ เราก็ยังกลับไปที่จะปรึกษา หากมีข้อสงสัยอะไร เพราะนเรศวรยังอยู่ใกล้ และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี” ความตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ในโครงการแนะแนวสัญจร ปี 2557

 

คุณสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

 

คุณสุพิชญา เหล็กแดง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ศิษย์เก่า ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 

     “ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาสกับโรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในการมาแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี น้องๆ ก็สนใจ และชัดเจนกับทาง มน. ว่า มีการเลือกโควต้า 2 อันดับ และ Admission ให้ยืนยันสิทธิ์ ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย เนื่องจากว่า ทางมหาวิทยาลัยก็มีการปั้นนิสิตหลายท่านที่เป็นผู้บริหารในระดับภูมิภาค ก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากค่ะ” ความตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโครงการแนะแนวสัญจร ปี 2557

คุณประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

คุณประมุข ธนวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ศิษย์เก่า ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา รหัส 37 คณะศึกษาศาสตร์

 

     "ในนามของศิษย์เก่า ซึ่งจบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัย ที่หนองอ้อยังเปิดจัดการเรียนการสอนเป็นบางคณะ ต้องขอขอบคุณทางคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้พัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย และหวังว่า มหาวิทยาลัยจะเป็นที่พึ่งของประชาชน ของเยาวชนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างยิ่งดียิ่ง เพื่อที่จะให้นักเรียนที่จบ เป็นอนาคตของชาติ เป็นคนที่ดีของชาติต่อไป และคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยจะพัฒนาและขยายเครือข่าย ขยายคณะตามความสนใจของนักเรียนได้อย่างครอบคลุม ในฐานะของศิษย์เก่าก็ต้องขอขอบคุณ และหวังอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาเยาวชนของประเทศได้เจริญก้าวหน้าต่อไป” ความตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในโครงการแนะแนวสัญจร ปี 2557

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223