นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2560

 

นายประสิทธิ เข็มสวุรรณ

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยา-ป่าแหน จ.แม่ฮ่องสอน

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 39 / ป.โท สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 47

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ

ได้รับ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 9)

โดยเข้ารับรางวัลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

     ตามที่โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้ดำเนินโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ เผยแพร่ผลงานคุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล เป็นแบบอย่างการทำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินรอบสุดท้ายจำนวน 3 รางวัล สำหรับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 9) นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและตัดสินครูที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมให้ได้รับรางวัล รวม 3 คน ดังนี้
     1.นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยา-ป่าแหน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
     2.นางอรพินท์ แสนรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
     3.นางภคธีรา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อเกลือ ต.บ่อ-เกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


     ทั้งนี้ ครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 9) จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 6 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

ที่มา : สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60
ศิษย์เก่ามอบผลผลิตทางการเกษตร 16 พ.ค.60
ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 16 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คำถามพบบ่อย

    • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

    • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609