แนะนำศิษย์เก่า "ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์"

   ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ 

   ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556) 

   (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว ปีที่สำเร็จการศึกษา 2527

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก) 

   ประวัติ ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์

   

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223