แนะนำศิษย์เก่า "อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ"

hof-56 11 25-01    อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   (ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 42

   และปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 46)


   "...ตอนที่เรียน ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาให้เรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับน้อง การเข้ากิจกรรม การออก

พื้นที่ จะเป็นประโยชน์อะไร แต่ว่าเมื่อได้เข้าสู่ชีวิตการทำงานจริงๆ ได้พบว่าสิ่งนี้เป็นจุดแข็งที่ทำให้เราโดดเด่นในวงงาน

และเป็นที่ยอมรับ ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนและพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป" .. ความหนึ่งจากบทสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ในการบรรยายหัวข้อ "ภาษาไทยในเวทีอาเซียน" ณ โรงละคร อาคาร QS


แนะนำศิษย์เก่า "อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ"

hof-56 11 25-02    อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   (ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 42 และปริญญาโท

    สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 46)

 

 

   "...ชื่อของสมเด็จพระนเรศวร เป็นชื่อของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ฉะนั้น ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน ทำงานที่ไหน ขอให้รักษา

เกียรติยศของเราไว้ด้วย ทุกๆ อย่างเป็นการเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ถ้าหากเราต้องใจศึกษาค้นคว้า และรักในการเรียนรู้

เราก็จะพัฒนาตนเอง เหมือนกับที่มหาวิทยาลัยของเรามีวันนี้ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ รุ่นหลัง ที่ตอนนี้มีหลาย

อย่างที่พร้อมนการส่งเสริมการเรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ

ชาติของเรา เหมือนกับที่สมเด็จพระนเรศวรได้ทำให้ประเทศไทยของเรามีวันนี้" .. ความตอนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ในการบรรยาย "ภาษาไทยในเวทีอาเซียน" ณ โรงละคร อาคาร QS

แนะนำศิษย์เก่า "ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์"

   ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ 

   ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556) 

   (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว ปีที่สำเร็จการศึกษา 2527

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก) 

   ประวัติ ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์

   

รายนามศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223