หอเกียรติยศ

  • นายสิน นุ่มพรม
   นายสิน นุ่มพรม (70)

         นายสิน นุ่มพรม ครูชำนาญการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 39 / ป.โท...

  • นายสิน นุ่มพรม
   นายสิน นุ่มพรม (94)

       นายสิน นุ่มพรม ครูชำนาญการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 39 / ป.โท...

  • นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา
   นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา (51)

         นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา ผู้บริหาร บริษัท Opendream  ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 43       ‘Opendream’ เปิดฝันงานไอที...

  < 1 2 3 4 5 >

พิจารณากลั่นกรองศิษย์เก่าดีเด่น ปี 57 วันที่ 24 เมษายน 2557
สงกรานต์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
5ส. วันที่ 4 เมษายน 2557
สงกรานต์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 เมษายน 2557
NU Project Award 2014 วันที่ 4 เมษายน 2557
ลงนามถวายพระพร 2 เมษายน 2557
ประชุมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 1 เมษายน 2557

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ตำแหน่งงานว่าง

คำถามพบบ่อย

  • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

   คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

  • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

   คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609